صفحه نخست 
آقابزرگ 
دکتر علینقی 
استاد احمد 
دکتر محمد رضا 
دکتر محمد تقی 
گالری عکس 
 
 آقابزرگ تهرانی در میان پسرانش از راست احمد منزوی، دکتر علینقی منزوی، آقابزرگ، مهدی بهشتی پور (نوه دختری) و دکتر محمدتقی منزوی

عکس: فروردین 1341، کتابخانه علینقی منزوی، تهران، شرق شهباز، خیابان شکوفه/جابری